flash cards

Ìîÿ ñåìüÿ. Родственники

Question Answer
ema ìàòü
isa îòåö
mees (abikaasa) ìóæ
naine (abikaasa) æåíà
tutar äî÷ü
poeg ñûí
tadi ò¸òÿ
onu äÿäÿ
vanaisa äåäóøêà
vanaema áàáóøêà
onu/tadipoeg äâîþðîäíûé áðàò
onu/taditutar äâîþðîäíàÿ ñåñòðà
lapselaps (poiss) âíóê
lapselaps (tutar) âíó÷êà
naise isa òåñòü
naise ema ò¸ùà
mehe isa ñâ¸êð
mehe ema ñâåêðîâü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *